Cart Icon0

No products in the cart

Twój koszyk

0 produktów

Regulamin sklepu

REGULAMIN

korzystania z serwisu furnideco.pl

 

DZIAŁ I.

[Postanowienia ogólne]

 

 • 1

[Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie]

 

1.https://furnideco.pl – prowadzony przez P.P.H.U. MEBLOKAR w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany przez P.P.H.U. MEBLOKAR w domenie https://www.furnideco.pl lub, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.

2. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu furnideco.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
Rejestracja – procedura zakładania Konta, gdzie w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu furnideco.pl oferty sprzedaży.
Sprzedawca, Oferent – właściciel serwisu P.P.H.U MEBLOKAR KAROL ŚWIERCZYŃSKI 63-630 RYCHTAL ul. Kwiatowa20.
3. Kupujący, Oblat – użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu https://www.furnideco.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

4. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu furnideco.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

5. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
Oferta – skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu https://www.furnideco.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

6. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie https://www.furnideco.pl  umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku “kliknięcia” opcji “Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji “Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

7. Zamówienie – wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu furnideco.pl w wyniku wybrania opcji “zamów” – informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

 1. a) pierwszy: potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty – polega na “kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji “wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też chce je anulować.

  b) drugi: przyjęcie oferty – polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji “wyślij zamówienie”, poprzez “kliknięcie” na wskazany adres email (biuro@furnideco.pl) w razie potwierdzenie zamówienia.

 2. Sprzedaż – wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu furnideco.pl, znajdujący się pod adresem internetowym https://furnideco.pl/regulamin/ 

 • 2

[Informacje ogólne]

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu furnideco.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu furnideco umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez P.P.H.U MEBLOKAR
 2. Usługa korzystania z serwisu furnideco.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie meblochan.eu w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu furnideco.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Sprzedaż w ramach sklepu https://furnideco.pl/może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe https://furnideco.pl/, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 • 3

[Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu https://furnideco.pl/]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu https://www.furnideco.plto: komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie furnideco.pl

  2. Sklep Meblowy furnideco informuje, iż podczas korzystania z usług https://furnideco.pl/w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

DZIAŁ II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU https://furnideco.pl/]

 • 4

[Użytkownicy]

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu furnideco.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu furnideco.pl nieodpłatnie.

  2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić P.P.H.U MEBLOKAR o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 • 5

[Rejestracja]

 1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, chcąc skorzystać z usług serwisu furnideco.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

  2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

  3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym  https://furnideco.pl/customer/account/create/, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji “zapisz”, system serwisu furnideco.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

  4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.

 • 6

[Konto]

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to “kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 5 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji “aktywuj konto”.

  2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a P.P.H.U MEBLOKAR, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.P.H.U MEBLOKAR w ramach serwisu furnideco.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@furnideco.pl lub na piśmie na adres P.P.H.U MEBLOKAR KAROL ŚWIERCZYŃSKI 63-630 RYCHTAL ul. KWIATOWA 20 (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez P.P.H.U MEBLOKAR usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

  4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu furnideco.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

  5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

  6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

  7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

  8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

  9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

  10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU https://www.furnideco.pl/]

 • 8

[Zasady ogólne]

 1. P.P.H.U MEBLOKAR jako organizator serwisu furnideco.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

  2. Sklep Meblowy furnideco.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

  3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu furnideco.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 • 9

[Oferta]

 1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie furnideco.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

  3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.

  4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 2. a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

  b) wycofywania produktów z oferty sklepu; 

  c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

  d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

 3. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu furnideco.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

  7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu https://www.furnideco.pl/oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

  8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

  9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

  10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

  11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu furnideco.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

  12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 • 10

[Zamówienie]

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję “zamów” w wyniku czego system serwisu furnideco.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

  2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

  3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 • 11

[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.

  2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

  4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

  5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 2. Meble objęte promocją “bez vat” nie sumują się z progami rabatowymi.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 12

[Termin realizacji zamówienia]

 1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy i wynosi od 3 do 35 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, .itp.

  2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

  3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

  5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 • 13

[Formy płatności]

Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru);
b) gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu;
c) pełna przedpłata na konto sklepu;
d) przesyłka pobraniowa

 • 14

[Dostawa i odbiór]

 1. Zamówienia wysyłane firmą kurierską lub naszym własnym transportem.
 2. Meble w paczkach Sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kierowca z firmy kurierskiej nie ma obowiązku wnoszenia mebli do domu klienta.
 3. Meble zmontowane których gabaryty nie pozwalają wnieść ich do mieszkania, dostarczamy w paczkach do samodzielnego montażu.

4.Kierowca Sklepu Meblowego furnideco dostarcza meble pod dom klienta i nie ma obowiązku wnoszenia mebli.

 1. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
 2. W okresach przedświątecznych (ze względu na zwiększoną liczbę zamówień) oraz w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych na drogach, Sklep Meblowy fuurnideco zastrzega sobie prawo do wysyłki mebli firmą kurierską, nie zaś dostawy własnym transportem . W takiej sytuacji Sprzedający udzieli Kupującemu dodatkowego rabat w wysokości 2 %, co stanowi rekompensatę za niedogodność polegającą na tym, iż meble dostarczone będą w paczkach (dotyczy zamówień z wykupionym montażem w poszczególnych województwach wymienionych w pkt. 2.).
 • 15

[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu w P.P.H.U MEBLOKAR KAROL ŚWIERCZYŃSKI 63-630 RYCHTAL ul. KWIATOWA 20 powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 10 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

  3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres PPHU MEBLOKAR KAROL ŚWIERCZYŃSKI 63-630 RYCHTAL ul. KWIATOWA 20 

  4. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Kupującemu nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli z magazynu Sprzedającego do Kupującego.

  6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 2. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Sklep Meblowy furnideco nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • 16

[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

  a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

  2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

  4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

  5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

  a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;

 2. b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

  Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

DZIAŁ IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • 16

[Rozwiązanie umowy]

 1. Użytkownik występujący w serwisie furnideco.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

  2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sklep Meblowy furnideco.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

  3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji P.P.H.U MEBLOKAR, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie furnideco.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

 • 17

[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu https://www.furnideco.pl]

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez P.P.H.U MEBLOKAR lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie furnideco.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  3. P.P.H.U MEBLOKAR rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 • 18

[Prawo właściwe i spory]

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a P.P.H.U MEBLOKAR, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.P.H.U MEBLOKAR w ramach serwisu furnideco.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.P.H.U MEBLOKAR w ramach serwisu furnideco.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

 • 19

[Ważność Regulaminu]

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 • 20

[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://furnideco.pl/regulamin/

  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://furnideco.pl/regulamin/

  3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie https://furnideco.pl/ oznacza akceptację Regulaminu.

  4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie https://furnideco.pl/regulamin/

  5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie https://furnideco.pl/regulamin/.